0 items

Algemene voorwaarden

SECTIE 1 – ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent of dat u meerderjarig bent en u ons toestemming heeft gegeven om uw minderjarige gezinsleden deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden ook mag u, bij het gebruik van de diensten of producten, geen wetten overtreden in uw rechtsgebied inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtswetten. Een schending van een van deze voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de diensten.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om op elk moment onze service/diensten aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (excl. creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de producten/service, het gebruik van de producten/service of toegang tot de producten/service of enig contact op de website via welke de producten wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De regels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van besluiten zonder nauwkeurigere, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op uw eigen risico. Deze site kan historische informatie weergeven. Historische informatie is niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht om de inhoud van onze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de producten en informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN
Onze producten of diensten zijn zowel online als in de shop beschikbaar. Deze producten kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. Alle beschrijvingen van onze producten of product prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de diensten zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de bestelling zonder opgave van redenen te retourneren gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ons. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

SECTIE 7 – DE NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunt u contact op nemen met het e‑mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst.

SECTIE 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid van de derden partij zorgvuldig en zorg er voor dat u ze begrijpt voordat u overgaat tot een transactie.  Klachten of vragen met betrekking tot de producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen of vertegenwoordigen niet dat uw gebruik van onze producten of diensten veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de producten nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt er mee in dat het gebruik van de producten of diensten op onze website op eigen risico is. De diensten en alle producten op onze website die aan u worden geleverd, worden geleverd zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden verkoopbaarheid, handelskwaliteit of duurzaamheid.

In geen geval zal Coolwish B.V,  onze directeuren, werknemers,  stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die zijn verkregen met behulp van de website, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het invoeren van uw persoonlijke informatie via de winkel wordt beheert door ons privacybeleid. Zie onze pagina privacy beleid voor meer informatie.

SECTIE 11 – VERBODEN OM TE GEBRUIKEN 

Het is verboden de site of de inhoud van de site te gebruiken voor : (a) enig onwettig doel; (b) om anderen personen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen;  (c) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of om valse of misleidende informatie te verstrekken; (d) om  persoonlijke informatie van anderen personen te verzamelen of te volgen; (e) spam- of phish te versturen vanuit onze naam (f) om de beveiligingsfuncties van de site te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht om uw gebruik van de site of diensten te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden punten hierboven

SECTIE 12 – VRIJWARING
U stemt ermee in dat Coolwish B.V., licentiegevers, dienstverleners,  leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 13 – SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 14 – BEINDIGING OVEREENKOMST
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. De voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. De voorwaarden kunnen op elk moment beëindigd worden door ons. Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze voorwaarden, kunnen we de overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging.

SECTIE 15 – TOEPASSELIJK RECHT VAN TOEPASSING
Deze voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten of producten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

SECTIE 16 – WIJZIGINGEN BETREFT DE SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen.

SECTIE 17 – CONTACT
Vragen over de voorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via de mail info@coolwish.nl.